News
Comming soon

 

New server
A new high performance server with many new services was installed to make your websites and e-mail accounts administration more easier and comfortable. This server is configured with new powerful hardware and better data security.
New design
Along with realizing projects for our customers we found time to redesign our own website. We hope that our new design is more comprendious and that you can find very quickly everything you are looking for. We also enlarged the portfolio of our services.
New project
Currently a new software project is being implemented and tested. This web application will integrate a reservation system for schedule administration for healthcare and sports centers or other institutions which need a precious schedule plan.
Survey
How did you find out about www.it-support.sk?
 
 
There are no translations available.

Všeobecné obchodné podmienky

Digital Express s.r.o. so sídlom: Miletičova 7, 821 08 Bratislava, IČO: 36286273, DIČ: 2022151538, IČ DPH: SK2022151538 zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, vložka č. 39823/B, č. účtu 2629833631 / 1100, Tatra banka, a.s., IBAN: SK5011000000002629833631, SWIFT: TATRSKBX, za účelom podrobnejšej úpravy vzájomných práv a povinností medzi Digital Express s.r.o. ako poskytovateľom služby (ďalej len „poskytovateľ“) a právnickými alebo fyzickými osobami (ďalej len „objednávateľ“), ktoré vstupujú do zmluvného vzťahu s poskytovateľom vydáva tieto obchodné podmienky.

 

Článok I

Podmienky na uzavretie zmluvy a vymedzenie územia a času poskytovania služieb

 1. Jednotlivé obchodné prípady sa uzatvárajú na základe písomných objednávok odberateľa, zaslaných poštou alebo objednávok zaslaných elektronickou formou ako je e-mail alebo web formulár, vo výnimočných prípadoch tiež na základe ústnej alebo telefonickej objednávky.
 2. Vystaveniu objednávky obvykle predchádza cenová ponuka dodávateľa vyhotovená na základe požiadavky odberateľa.
 3. Pokiaľ nie je písomne uvedené inak, platia pre záväzkový vzťah medzi dodávateľom a odberateľom tieto všeobecné podmienky. Príslušné časti všeobecných obchodných podmienok platia až do doby úplného vysporiadania práv a záväzkov medzi dodávateľom a odberateľom. Pre cenovú kalkuláciu k predmetu plnenia platia ceny, uvedené v platnej písomnej ponuke dodávateľa, alebo ceny platné v okamžiku prijatia objednávky.
 4. Ak z týchto podmienok nevyplýva niečo iné, poskytovateľ je oprávnený odmietnuť poskytnutie služby v prípade, ak:
  1. poskytovanie služby na požadovanom mieste alebo v požadovanom rozsahu nie je v ponuke poskytovateľa;
  2. objednávateľ je dlžníkom poskytovateľa;
  3. uzavretie zmluvy by bolo v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi a dobrými mravmi.
 5. Poskytovateľ si vyhradzuje právo poskytovania služby v čase od 8.00 do 20.00 každý deň v týždni.
 6. Objednávateľ odoslaním objednávky súhlasí s týmito VOP a berie na vedomie, že sú pri uzatvorení zmluvy záväzné.

 

Článok II

Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je:

 1. záväzok poskytovateľa poskytnúť objednávateľovi v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste službu a splniť všetky ďalšie povinnosti tak, ako sú výslovne uvedené v popise služby na www.it-support.sk; a
 2. záväzok objednávateľa zaplatiť poskytovateľovi za poskytnutie služby, resp. použitého náhradného dielu alebo iného materiálu, príslušnú cenu a plniť všetky ďalšie povinnosti tak, ako sú vymedzené týmito VOP.

 

Článok III

Rozsah poskytovaných služieb

Aktuálne informácie o rozsahu služby sú uvedené na www.it-support.sk

 

Článok IV

Práva a povinnosti poskytovateľa

 1. Pri vykonávaní služby je technik splnomocnený vystupovať v mene poskytovateľa a vystavovať daňové doklady pri hotovostných platbách. Technik je oprávnený a zároveň povinný každý svoj podpis potvrdiť aj vlastnou servisnou pečiatkou s prideleným číslom.
 2. Technik nie je oprávnený vystupovať v mene poskytovateľa pri vykonávaní činnosti nesúvisiacej so službou, ak k takémuto konaniu nemá splnomocnenie.
 3. Poskytovateľ je povinný, pokiaľ možno vopred a včas, oznámiť objednávateľovi vhodným spôsobom zmeny v čase poskytovanej služby.

 

Článok V

Práva a povinnosti objednávateľa

 1. Objednávateľ je povinný umožniť technikovi vstup do objektu nahláseného ako miesto výkonu služby, rovnako ako bezprostredný prístup k predmetu služby a jeho prípadnú manipuláciu s ním.
 2. Objednávateľ má právo požiadať poskytovateľa o zmenu času alebo miesta poskytovanej služby, alebo môže zrušiť objednanú službu do dvoch hodín pred dohodnutou návštevou technika bez poplatku.
  1. Ak si objednávateľ želá zrušiť výjazd po tomto čase, alebo
  2. ak objednávateľ nedodrží dohodnutý čas návštevy, bude povinný zaplatiť poplatok za zrušenie služby.
 3. Objednávateľ je povinný vlastniť licenciu na inštalovaný softvér.

 

Článok VI

Spracúvanie osobných údajov objednávateľa

 1. Poskytovateľ je oprávnený a povinný spracúvať osobné údaje objednávateľa v súlade s príslušnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov, najmä zákonom č. 428/2002 Z. z..
 2. Spracúvanie osobných údajov objednávateľa v tomto rozsahu je nevyhnutné na plnenie zmluvy.
 3. Všetky osobné údaje, ktoré poskytovateľ požaduje pri objednávaní tovaru/služieb budú použité výhradne poskytovateľom za účelom dodania tovaru/ poskytnutia služby.
 4. Objednávateľ berie na vedomie, že zo všetkých telefonických rozhovorov uskutočnených medzi poskytovateľom a objednávateľom môžu byť vyhotovované a uskladňované zvukové záznamy.

 

Článok VII

Rozsah zodpovednosti zmluvných strán

 1. Poskytovateľ zodpovedá objednávateľovi za škodu spôsobenú vinou technika, a to len v prípade, ak bola škoda spôsobená pri poskytovaní služby, ktorej rozsah a spôsob vykonávania je v rovnakých alebo podobných prípadoch obvyklý.
 2. Objednávateľ berie na vedomie, že poskytovateľ nenesie zodpovednosť za:
  1. škody spôsobené softvérom alebo produktmi tretích strán;
  2. chyby a vady na zariadení, ktoré sú počas poskytovania služby diagnostikované ako chybné;
  3. škody spôsobené používaním softvéru inštalovaného objednávateľom alebo inými subjektmi;
  4. nesplnenie služby v prípade prekážok v práci zo strany objednávateľa;
  5. nelegálnu inštaláciu softvéru inštalovaného objednávateľom alebo inými osobami;
  6. škody spôsobené únikom alebo stratou dát alebo ich poškodením;
  7. škody spôsobené v dôsledku zanedbania povinností prevencie zo strany objednávateľa;
  8. akékoľvek škody na softvérovom vybavení objednávateľa, podporovaných aplikáciách, stratu dát, porušenie operačného systému, ktoré pri obvyklej odbornej starostlivosti technika nebolo možné predvídať;
  9. škody, ktoré na zariadeniach objednávateľa vznikli následkom neodborného zaobchádzania objednávateľa alebo iných osôb;
  10. škody spôsobné absenciou antivírových programov;
  11. straty na zisku objednávateľa alebo v jeho podnikateľských aktivitách;
  12. škody spôsobené poskytovateľmi internetových a telekomunikačných služieb.

 

Článok VIII

Reklamačný poriadok

 1. Objednávateľ alebo ním splnomocnená osoba má právo uplatniť si reklamáciu voči kvalite poskytnutej služby, a to najneskoršie do 30 dní od jej poskytnutia. Výnimkou je typ služby "online podpora", ktorej lehota na uplatnenie reklamácie je 5 dní.
 2. Objednávateľ je oprávnený reklamovať službu alebo cenu písomne na adrese poskytovateľa.
 3. Poskytovateľ je povinný prešetriť reklamáciu a vyrozumieť písomne reklamujúceho o výsledku prešetrenia reklamácie, a to najneskoršie do 30 dní od jej obdržania.

 

Článok IX

Cena

 1. Cenu za poskytnutie služby, vrátane zliav, príplatkov a poplatkov, ako aj podmienky za akých sa uplatňujú, sú uvedené na www.it-support.sk alebo na požiadanie telefonicky na čísle 0918 615615.
 2. Objednávateľ má právo zvoliť si spôsob platby. Spôsob platby môže byť realizovaný prevodom na bankový účet poskytovateľa alebo platbou v hotovosti. Typ služby "online podpora" je možné uhradiť len peňažným prevodom.
 3. Cena sa platí po poskytnutí služby. Výnimkou je typ služby "online podpora", za ktorú platí objednávateľ vopred.
 4. Pri poskytovaní služby "online podpora" poskytovateľ nie je povinný začať poskytovať službu skôr, ako objednávateľ zaplatí cenu za danú službu.
 5. Podkladom pre vystavenie faktúry je objednávka alebo zmluva uzatvorená medzi objednávateľom a poskytovateľom sprostredkovaná technikom.
 6. Poskytovateľ je oprávnený započítať svoje pohľadávky vyplývajúce zo zmluvy voči pohľadávkam objednávateľa, a to jednostranným započítaním.
 7. V prípade neuhradenia akéhokoľvek splatného peňažného záväzku je objednávateľovi povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý začatý deň omeškania.
 8. Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo poskytovateľa na uplatnenie zákonného úroku z omeškania.
 9. V prípade, že poskytovateľ nevykoná a nenaplní obsah poskytovanej a objednávateľom objednanej služby, daná služba nebude objednávateľovi účtovaná, resp. bude vrátená pri type služby "online podpora".

 

Článok X

Mlčanlivosť

 1. V súvislosti s dôvernými informáciami sprístupnenými druhej strane, každá zmluvná strana bude:
  1. počas trvania zmluvy, ako aj po jej zániku, uchovávať v tajnosti a dôvernosti poskytnuté dôverné informácie a – pokiaľ to nie je pre účely zmluvy – nebude takéto informácie reprodukovať ani poskytovať tretím stranám, alebo ich iným spôsobom využívať; a
  2. sprístupňovať dôverné informácie tretím stranám iba na základe predchádzajúceho písomného súhlasu druhej strany.
 2. Ostatné zákonné povinnosti mlčanlivosti ostávajú nedotknuté.

 

Článok XI

Komplexnosť zmluvy

Zmluva predstavuje jediný a úplný dohovor zmluvných strán ohľadne predmetu zmluvy, pričom nahrádza všetky prípadné predchádzajúce ústne i písomné dohovory ohľadne otázok dotýkajúcich sa predmetu zmluvy.

 

Článok XII

Spoločné a záverečné ustanovenia

 1. Poskytovateľ ako i objednávateľ bezodkladne poskytne druhej strane také informácie a súčinnosť, ktoré môže druhá strana v primeranej miere požadovať, aby mohla plniť svoje záväzky.
 2. Zmluva v celom svojom rozsahu podlieha právnemu poriadku SR, a to aj v prípade, že objednávateľ je cudzinec.
 3. Poskytovateľ je povinný vydať nové všeobecné podmienky 7 dní pred dňom nadobudnutia ich účinnosti a v tej istej lehote ich zverejniť na svojich internetových stránkach. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeniť tieto všeobecné podmienky a/alebo cenník poskytovaných služieb.
 4. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu a dopĺňanie všeobecných obchodných podmienok, pričom o zmenách bezodkladne informuje objednávateľov formou zverejnenia zmien na webových stránkach (www.it-support.sk) s uvedením dátumu, od ktorého tieto zmeny nadobúdajú platnosť. Nadobudnutím platnosti nových všeobecných obchodných podmienok strácajú platnosť pôvodné všeobecné obchodné podmienky.
 5. Všetky vzťahy neupravené vo všeobecných obchodných podmienkach sa riadia platnými právnymi predpismi SR.
 6. V prípade, ak sa niektoré ustanovenia všeobecných obchodných podmienok stanú celkom alebo sčasti neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, nie je tým dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení. Namiesto neplatných, neúčinných a nevykonateľných ustanovení sa použijú ustanovenia príslušných právnych predpisov.
 7. Tieto všeobecné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 01.09.2010.